Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You drive a hard bargain !!! - Cô đưa ra một sự mặc cả thật khó khăn !!!Mr. Klein: This price leaves us with a very small margin.
Ms. Johnson: It's the best price that I can offer.
Mr. Klein: What about another two per cent. It's not much to ask.
Ms. Johnson: No, as I said, that's our best price.
Mr. Klein: You drive a hard bargain.
Ms. Johnson: Not hard, just fair.

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Klein : Cái giá này mang lại chúng tôi một lợi nhuận rất ít.
Cô Johnson : Đó là giá tốt nhất mà tôi có thể trả rồi.
Ông Klein : Thế còn hai phần trăm kia thì sao ? Nó không đủ nhiều để hỏi đến ư ?
Cô Johnson : Không , như tôi đã nói , đó là cái giá tốt nhất của chúng tôi .
Ông Klein : Cô đưa ra một sự mặc cả khó khăn .
Cô Johnson : Không khó khăn đâu , nó công bằng thôi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7477   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.