Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


We'll meet you halfway ! - Chúng tôi sẽ thoả hiệp với anh !Mr. Armstrong: We can offer you ten thousand pieces for immediate delivery at $500 per thousand.
Mr. Hawkins: Four hundred fifty dollars would be a fairer price. We could get them from Vortex for that price.
Mr. Armstrong: But you know as well as I do that the Vortex company is in no position to offer immediate delivery.
Mr. Hawkins: Five hundred dollars is considerably more than the market rate and we're not going to pay more than that.
Mr. Armstrong: OK, we'll meet you halfway : $475
Mr. Hawkins: We can live with that. You've got a deal.

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Armstrong : Chúng tôi có thể bán cho anh mười nghìn chiếc bánh giao hàng ngay với giá $500 trên một nghìn cái.
Ông Hawkins : Bốn trăm năm mươi đô-la sẽ là một cái giá đẹp hơn . Chúng tôi có thể mua chúng từ Vortex với cái giá đó .
Ông Armstrong : Nhưng anh biết rõ như tôi đấy , công ty Vortex không ở trong trạng thái có thể giao hàng ngay lập tức được.
Ông Hawkins : Năm trăm đô-la là cao hơn giá thị trường và chúng tôi sẽ không định trả giá đó .
Ông Armstrong : Được rồi , vậy chúng tôi sẽ thoả hiệp với anh vậy : 475 đô-la.
Ông Hawkins : Chúng tôi có thể chấp nhận giá này . Ông đã đạt được một sự thoả thuận rồi đó .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8603   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.