Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Minimize the capital gains tax !!! - Làm giảm đi thuế lợi nhuận từ việc bán tài sản !!!Sally: Have you finished my accounts yet ? I sent you all the paperwork three weeks ago.
Damien: Well, almost but I've still got some work to do on your investments and your real estate.
Sally: What's the problem ?
Damien: There's no problem, but you sold some shares during the financial year at quite a profit and you also made a lot of money on the apartment you sold. Those were capital gains.
Sally: So what you are trying to do ?
Damien: Well I'm working on how I can minimize the capital gains tax you're going to have to pay on the money you made from the sale of those assets.

Bài dịch mang tính tham khảo

Sally : Anh đã tất toán tài khoản của tôi chưa ? Tôi đã gửi cho anh tất cả những giấy tờ làm việc từ ba tuần trước.
Damien :À , hầu như tất cả rồi , nhưng tôi vẫn còn một vài việc cần làm với vốn đầu tư và tài sản thực sự của anh.
Sally : Có vấn đề gì sao ?
Damien : Không có vấn đề gì cả , nhưng anh đã bán một ít cổ phần trong suốt năm tài chính ở một chừng mực lợi nhuận nào đó và anh cũng đã kiếm được rất nhiều tiền nơi căn hộ mà anh đã bán . Chúng chính là lợi nhuận từ việc bán tài sản.
Sally : Vậy thì anh đang cố gắng làm điều gì ?
Damien : À tôi đang làm thế nào để có thể giảm đi thuế lợi nhuận từ việc bán tài sản mà anh sẽ phải trả từ số tiền anh kiếm được từ việc bán những tài sản đó.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7627   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.