Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'd like to reserve a table for dinner. - Tôi muốn đặt một bàn cho bữa tối .Ron makes a phone call to the restaurant to reserve a table for him and his friends for dinner....

Hostess: Pompas. How may I help you?
Ron: Yes. I'd like to reserve a table for dinner.
Hostess: How large a group are you expecting?
Ron: Six couples.
Hostess: Would you like to reserve a private dinning room?
Ron: That sounds like a good idea.
Hostess: All right. May I have your name, sir?
Ron: My name is Ron Kollitz. K-O-L-L-I-T-Z.
Hostess: What time will you be arriving?
Ron: Around 7:30 PM.
Hostess: All right, Mr. Kollitz. We have reserved a private dinning room for you at 7:30 PM. Thanks for calling Pompas.
Ron: Thank you very much.


Bài dịch mang tính tham khảo

Ron gọi điện thoại đến nhà hàng và đặt một bàn cho anh ta cùng bạn vào bữa tối ...

Chủ nhà hàng : Xin chào , nhà hàng Pompas đây . Tôi có thể giúp gì ngài ?
Ron : Vâng . Tôi muốn đặt một bạn cho bữa tối .
Chủ nhà hàng : Nhóm có đông người không ạ ?
Ron : Sáu cặp .
Chủ nhà hàng : Ngài có muốn một phòng riêng không ?
Ron : Nghe có vẻ là một ý hay đó .
Chủ nhà hàng : Được rồi . Tên ngài là gì ạ ?
Ron : Tên tôi là Ron Kollitz . K-O-L-L-I-T-Z .
Chủ nhà hàng : Khi nào các ngài sẽ đến ?
Ron : Chừng khoảng 7 rưỡi tối .
Chủ nhà hàng : Được rồi thưa ngài Kollitz . Chúng tôi sẽ dành một phòng riêng cho ngài vào 7 rưỡi tối nay . Cảm ơn ngài đã gọi cho nhà hàng Pompas .
Ron : Cảm ơn ông .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9388   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.