Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I've got a pretty tight schedule today! - Mình có một cái lịch dày đặc hôm nay !Storyline: Cynthia wants to have a talk with Victor sometime today, but Victor is very busy. He has a very tight schedule.

Cynthia: Hi, Victor, do you think it's possible for us to have a talk sometime today?
Victor: I'd love to, but I've got a pretty tight schedule today.
Cynthia: Oh, what have you got going on?
Victor: Well, I've got to finish a report by ten. Then I have to drive to the airport to pick up a client of mine at eleven. After that, I'll have a meeting with him over lunch. I guess I won't have a break until two o'clock. But then from three until five, I have to attend a senior staff meeting.
Cynthia: Wow, that's cutting it close.

Bài dịch mang tính tham khảo

Dẫn chuyện: Cynthia muốn nói chuyện cùng với Victor lúc nào đó hôm nay, nhưng Victor rất bận. Lịch của anh ấy đặc kín.

Cynthia: Chào Victor, hôm nay mình có thể nói chuyện lúc nào đó được không?
Victor : Mình cũng muốn thế nhưng lịch của mình đã kín rồi.
Cynthia: Ồ, thế cậu phải làm những?
Victor : À, mình phải hoàn thành bản báo cáo đến 10 giờ. Rồi mình phải lái xe ra sân bay đón khách hàng của mình. lusc 11 giờ. Sau đó mình ăn trưa với anh ta. Mình đoán là mình sẽ không được nghỉ cho tới tận 2 giờ chiều. Nhưng từ 3 giờ đến 5 giờ mình phải họp hội đồng cấp cao.
Cynthia: Trời, thật là vừa khít.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8743   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.