Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Can I open a window and get some ventilation in here? - Tôi có thể mở cửa đón chút không khí được chứ?John and Martha share an office. Martha likes to keep all of the windows close because she is afraid of cold, but John can't stand that.....

John: It's like an oven in here! You must be roasting!
Martha: Actually, I'm just comfortable.
John: You've got to be kidding me. It has to be over 95 degrees in here!
Martha: What can I say? I'm a cold-blooded person. The warmer, the better, as far as I'm concerned.
John: Well, can we at least open a window and get some ventilation in here?
Martha: Knock yourself out.
John: Thanks, I will.


Bài dịch mang tính tham khảo


John và Martha làm việc cùng một phòng. Martha thích đóng cửa vì cô sợ lạnh. Nhưng John không chịu được..

John : Ở đây giống như trên chảo ! Cô chắc phải thấy nóng chứ.
Martha : thực sự là tôi thấy dễ chịu.
John : Cô đang đùa đấy à? Phải hơn 95 độ(F) ở đây !
Martha : Tôi có thể nói gì bây giờ? Tôi là người hay lạnh. Càng ấm thì càng tốt, tôi nghĩ thế.
John : Ít nhất thì chúng ta có thể mở cửa sổ ra đón chut không khí không?
Martha : Được, anh làm đi.
John : Cảm ơn nhé.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8772   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.