Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I wonder why no one is on top of this! - Tôi thắc mắc tại sao không ai để tâm đến nó chứ !Storyline: Last time, the water faucet in Henry's apartment was dripping badly. This time the water faucet stops dripping. Thing are just getting even worse this time.

Grace: Why is there no water coming out when you turn on the faucet?
Henry: Not even a single drop?
Grace: Well, it's just drip, drip, drip. But that's still not water.
Henry: I don't know. Since last night water pressure has dropped to little more than a drip.
Grace: Did you call the apartment manager yet?
Henry: Yeah. I called her this morning and she said she'd send someone over.
Grace: But how long ago was it?
Henry: That was three hours ago!!!
Grace: That's outrageous! I just don't understand why they're not on top of this!

Bài dịch mang tính tham khảo


Dẫn chuyện: Thời gian trước, vòi nước nhà Henry bị nhỏ giọt nhiều kinh khủng. Thời gian gần đây ống nước đã ngừng nhỏ giọt. Dường như mọi thứ còn tệ hơn lúc này.

Grace : Tại sao lúc vặn vòi lại chẳng có nước nhỉ?
Henry : Thậm chí không có đến một giọt.
Grace : Nó chỉ nhỏ giọt, nhỏ giọt. Nhưng thế vẫn chưa gọi là nước.
Henry : Tôi không biết.Từ tối hôm qua áp lực nước còn tệ hơn là để nhỏ một giọt.
Grace : Anh đã gọi cho người quản lí nhà chưa?
Henry : Rồi.Tôi đã gọi cho bà ta sáng nay và bà ta nói sẽ cho người qua.
Grace : Nhưng từ đó đến nay đã bao lâu rồi?
Henry : 3 tiếng đồng hồ .
Grace : Thật quá thể ! Tôi không hiểu sao họ lại không quan tâm đến nó chứ.Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9052   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.