Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Nguyên liệu, gia vị
Nguyên liệu 1


 
Albacore.jpg
Albacore
All_purpose_flour.jpg
All purpose flour
Almond_extract.jpg
Almond extract
Anabas.jpg
Anabas
 
Ark_shell.jpg
Ark shell
Baby_clam.jpg
Baby clam
Bamboo_shoot.jpg
Bamboo shoot
Banana_leaf.jpg
Banana leaf
 
Barbecued_duck.jpg
Barbecued duck
Barley.jpg
Barley
Barley_sugar.jpg
Barley sugar
Basil_seed.jpg
Basil seed
 
Egg_roll_wrapper.jpg
Egg roll wrapper
Spring_roll_wrapper.jpg
Spring roll wrapper
Rice_Vermicelli.jpg
Rice Vermicelli
Bean_Thread_Vermicelli.jpg
Bean Thread Vermicelli
 
Ribs.jpg
Ribs
Romaine.jpg
Romaine
Cooking_wine.jpg
Cooking wine
Mung_bean.jpg
Mung bean
 
Red_bean.jpg
Red bean
Pea_shoots.jpg
Pea shoots

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.