Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Workers - Công việc
A Workshop 2 - Xưởng


 
wood.jpg
wood
pegboard.jpg
pegboard
sandpaper.jpg
sandpaper
roller.jpg
roller
 
paintbrush.jpg
paintbrush
paint.jpg
paint
glue.jpg
glue
wire.jpg
wire
 
vise.jpg
vise
nut.jpg
nut
washer.jpg
washer
nailbrush.jpg
nailbrush
 
screw.jpg
screw

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.