Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Transportation - Giao thông
Vehicle 2 - Xe


 
boat.jpg
boat
caravel.jpg
caravel
hot-air_balloon.jpg
hot-air balloon
jet.jpg
jet
 
jet_engine.jpg
jet engine
keel.jpg
keel
Mayflower.jpg
Mayflower
sail.jpg
sail
 
ship.jpg
ship
tail.jpg
tail
unicycle.jpg
unicycle
yacht.jpg
yacht

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.