Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
The Kitchen 4 - Dụng cụ nhà bếp


 
steaming_basket.jpg
steaming basket
clay_pot.jpg
clay pot
roasting_rack.jpg
roasting rack
cheesecloth.jpg
cheesecloth
 
ice_cream_scoop.jpg
ice cream scoop
meat_grinder.jpg
meat grinder
mortar_and_pestle.jpg
mortar and pestle
peppermill.jpg
peppermill
 
salt_mill.jpg
salt mill
bamboo_skewers.jpg
bamboo skewers
cocktail_strainer.jpg
cocktail strainer
escargot_shell.jpg
escargot shell
 
mold.jpg
mold
sudare.jpg
sudare

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.