Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
The Kitchen 3 - Dụng cụ nhà bếp


 
candy_thermometer.jpg
candy thermometer
meat_thermometer.jpg
meat thermometer
refrigerator_thermometer.jpg
refrigerator thermometer
shot_glass.jpg
shot glass
 
mushroom_brush.jpg
mushroom brush
apple_corer.jpg
apple corer
apple_peeler_and_corer.jpg
apple peeler and corer
clam_knife.jpg
clam knife
 
pizza_wheel.jpg
pizza wheel
sharpening_steel.jpg
sharpening steel
vegetable_peeler.jpg
vegetable peeler
angel_food_cake_pan.jpg
angel food cake pan
 
chinois.jpg
chinois
eggbeater.jpg
eggbeater
ice_pick.jpg
ice pick
potato_masher.jpg
potato masher

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.