Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống
Foods 5 - Thức ăn


 
date.jpg
date
raisin.jpg
raisin
peanut.jpg
peanut
almond.jpg
almond
 
bottle.jpg
bottle
loaf.jpg
loaf
six-pack.jpg
six-pack
slice.jpg
slice
 
piece.jpg
piece
cornucopia.jpg
cornucopia
gingerbread.jpg
gingerbread
egg_carton.jpg
egg carton
 
walnut.jpg
walnut
noodles.jpg
noodles
salad.jpg
salad
yolk.jpg
yolk

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.