Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> People - Người
The Human Body 4 - Thân thể người


 
face.jpg
face
chin.jpg
chin
neck.jpg
neck
arm.jpg
arm
 
calf.jpg
calf
thumb.jpg
thumb
sideburn.jpg
sideburn
nostril.jpg
nostril
 
beard.jpg
beard
mustache.jpg
mustache
ankle.jpg
ankle
heel.jpg
heel
 
instep.jpg
instep
big_toe.jpg
big toe
toe.jpg
toe
toenail.jpg
toenail

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.