Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruit Vegetables 5 - Rau quả


 
olive.jpg
olive
squash.jpg
squash
propeller.jpg
propeller
vinegar.jpg
vinegar
 
hearts_of_palm.jpg
hearts of palm
rhubarb.jpg
rhubarb
white_asparagus.jpg
white asparagus
wild_asparagus.jpg
wild asparagus
 
kohlrabi_greens.jpg
kohlrabi greens
haricot_verts.jpg
haricot verts
Italian_flat_bean.jpg
Italian flat bean
sator.jpg
sator
 
wax_bean.jpg
wax bean
yard-long_bean.jpg
yard-long bean
alfalfa_sprouts.jpg
alfalfa sprouts
mung_bean_sprouts.jpg
mung bean sprouts
 
fenugreek_sprouts.jpg
fenugreek sprouts
soybean_sprouts.jpg
soybean sprouts

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.