Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruit Vegetables 2 - Rau quả


 
cucumber.jpg
cucumber
pumpkin.jpg
pumpkin
zucchini.jpg
zucchini
carrot.jpg
carrot
 
pea_pod.jpg
pea pod
bamboo_shoots.jpg
bamboo shoots
fiddlehead_fern.jpg
fiddlehead fern
banana_blossom.jpg
banana blossom
 
Indian_bitter_melon.jpg
Indian bitter melon
Avocados.jpg
Avocados
Dried_Chile_Peppers.jpg
Dried Chile Peppers
tomatillo.jpg
tomatillo
 
Winter_Squash.jpg
Winter Squash
acorn_squash.jpg
acorn squash
golden_nugget_squash.jpg
golden nugget squash
Asian_Squash.jpg
Asian Squash

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.