Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruit Vegetables 1 - Rau quả


 
bitter_melon.jpg
bitter melon
Chinese_okra.jpg
Chinese okra
fuzzy_melon.jpg
fuzzy melon
opo_squash.jpg
opo squash
 
winter_melon.jpg
winter melon
Fresh_Chile_Peppers.jpg
Fresh Chile Peppers
Cucumbers.jpg
Cucumbers
Eggplants.jpg
Eggplants
 
Olives.jpg
Olives
chayote.jpg
chayote
pimento.jpg
pimento
bell_pepper.jpg
bell pepper
 
tomatoes.jpg
tomatoes
calabash.jpg
calabash
apple_green_eggplant.jpg
apple green eggplant
aubergine.jpg
aubergine

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.