Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Cabbages - Bắp cải


 
cauliflower.jpg
cauliflower
broccoli.jpg
broccoli
cabbage.jpg
cabbage
bok_choy.jpg
bok choy
 
Brussels_sprouts.jpg
Brussels sprouts
flowering_kale.jpg
flowering kale
green_cabbage.jpg
green cabbage
kohlrabi.jpg
kohlrabi
 
napa_cabbage.jpg
napa cabbage
red_cabbage.jpg
red cabbage
savoy_cabbage.jpg
savoy cabbage
su_choy.jpg
su choy
 
gai_choy.jpg
gai choy
broccoflower.jpg
broccoflower
broccoli_Romanesco.jpg
broccoli Romanesco
broccolini.jpg
broccolini

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.