Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Animals - Động vật
Pets 2 - Động vật qúy


 
Airedale_terrier.jpg
Airedale terrier
Alaskan_malamute.jpg
Alaskan malamute
basset_hound.jpg
basset hound
beagle.jpg
beagle
 
bloodhound.jpg
bloodhound
bulldog.jpg
bulldog
cocker_spaniel.jpg
cocker spaniel
Doberman.jpg
Doberman
 
golden_retriever.jpg
golden retriever
husky.jpg
husky
Irish_setter.jpg
Irish setter
Labrador_retriever.jpg
Labrador retriever
 
Lhasa_apso.jpg
Lhasa apso
old_English_sheepdog.jpg
old English sheepdog
Pekingese.jpg
Pekingese
pug.jpg
pug

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.