Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Animals - Động vật
Birds 3 - Chim


 
pelican.jpg
pelican
duck.jpg
duck
goose.jpg
goose
swan.jpg
swan
 
flamingo.jpg
flamingo
Canada_goose.jpg
Canada goose
dodo.jpg
dodo
duckling.jpg
duckling
 
egret.jpg
egret
extinct.jpg
extinct
gosling.jpg
gosling
mallard.jpg
mallard
 
nene.jpg
nene
rockhopper_penguin.jpg
rockhopper penguin
sea_gull.jpg
sea gull
snow_goose.jpg
snow goose

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.