Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Animals - Động vật
Birds 4 - Chim


 
ostrich.jpg
ostrich
peacock.jpg
peacock
pheasant.jpg
pheasant
turkey.jpg
turkey
 
rooster.jpg
rooster
chick.jpg
chick
kiwi.jpg
kiwi
bald_eagle.jpg
bald eagle
 
biped.jpg
biped
cassowary.jpg
cassowary
emu.jpg
emu
hen.jpg
hen
 
moa.jpg
moa
peregrine_falcon.jpg
peregrine falcon
prairie_chicken.jpg
prairie chicken
rhea.jpg
rhea

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.