Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
Devices - Máy móc


 
abacus.jpg
abacus
aileron.jpg
aileron
airplane.jpg
airplane
bulb.jpg
bulb
 
camera.jpg
camera
engine.jpg
engine
fan.jpg
fan
gyroscope.jpg
gyroscope
 
inventor.jpg
inventor
joystick.jpg
joystick
magnifying_glass.jpg
magnifying glass
microwave_oven.jpg
microwave oven
 
padlock.jpg
padlock
rocket.jpg
rocket
telescope.jpg
telescope
vacuum_cleaner.jpg
vacuum cleaner
 
yoke.jpg
yoke
device.jpg
device
incandescent_light_bulb.jpg
incandescent light bulb
sonar.jpg
sonar

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.