Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Workers - Công việc
Construction - Xây dựng


 
rafters.jpg
rafters
shingle.jpg
shingle
level.jpg
level
hard_hat.jpg
hard hat
 
builder.jpg
builder
blueprints.jpg
blueprints
scaffolding.jpg
scaffolding
ladder.jpg
ladder
 
cement.jpg
cement
foundation.jpg
foundation
bricks.jpg
bricks
pickax.jpg
pickax
 
shovel.jpg
shovel
board.jpg
board
barricade.jpg
barricade
jackhammer.jpg
jackhammer
 
wheelbarrow.jpg
wheelbarrow
backhoe.jpg
backhoe
bulldozer.jpg
bulldozer

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.