Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
Housework and Repair Verbs - Công việc


 
fold.jpg
fold
scrub.jpg
scrub
polish.jpg
polish
tighten.jpg
tighten
 
wipe.jpg
wipe
hanger.jpg
hanger
sweep.jpg
sweep
dryer.jpg
dryer
 
repair.jpg
repair
iron.jpg
iron
oil.jpg
oil
vacuum.jpg
vacuum
 
dustpan.jpg
dustpan
wash.jpg
wash

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.