Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Workers - Công việc
A Workshop 1 - Xưởng


 
C-clamp.jpg
C-clamp
jigsaw.jpg
jigsaw
outlet.jpg
outlet
saw.jpg
saw
 
brace.jpg
brace
wrench.jpg
wrench
mallet.jpg
mallet
hammer.jpg
hammer
 
scraper.jpg
scraper
hatchet.jpg
hatchet
hacksaw.jpg
hacksaw
pliers.jpg
pliers
 
workbench.jpg
workbench
toolbox.jpg
toolbox
screwdriver.jpg
screwdriver
bolt.jpg
bolt

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.