Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> House, Home in door - Nhà và đồ dùng
The Utility Room 1 - Phòng dụng cụ


 
stepladder.jpg
stepladder
flashlight.jpg
flashlight
mop.jpg
mop
broom.jpg
broom
 
dustpan.jpg
dustpan
cleanser.jpg
cleanser
iron.jpg
iron
plunger.jpg
plunger
 
bucket.jpg
bucket
clothesline.jpg
clothesline
clothespins.jpg
clothespins
lightbulb.jpg
lightbulb
 
dryer.jpg
dryer
bleach.jpg
bleach
laundry.jpg
laundry
mousetrap.jpg
mousetrap

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.