Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Jewelry and Cosmetics - Trang sức


 
earrings.jpg
earrings
ring.jpg
ring
chain.jpg
chain
necklace.jpg
necklace
 
beads.jpg
beads
bracelet.jpg
bracelet
watch.jpg
watch
watchband.jpg
watchband
 
clasp.jpg
clasp
razor.jpg
razor
perfume.jpg
perfume
mascara.jpg
mascara
 
lipstick.jpg
lipstick
blush.jpg
blush
eyeliner.jpg
eyeliner

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.