Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Underwear and Sleepwear - Đồng lót và đồ ngủ


 
undershirt.jpg
undershirt
underpants.jpg
underpants
stockings.jpg
stockings
long_johns.jpg
long johns
 
half_slip.jpg
half slip
camisole.jpg
camisole
full_slip.jpg
full slip
panties.jpg
panties
 
bra.jpg
bra
girdle.jpg
girdle
socks.jpg
socks
slippers.jpg
slippers
 
pajamas.jpg
pajamas
bathrobe.jpg
bathrobe
nightgown.jpg
nightgown

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.