Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #069


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) The teacher _____________ to page 21 in our books.
ready
referred
reach
2) This ____________ weather should end tomorrow.
real
rainy
red
3) This yellow metal is _____________ gold.
real
rainy
red
4) These _________ flowers look beautiful.
real
yellow
red
5) Can you _____________ the book on the high shelf?
reach
read
ready
6) __________ like piles of rubbish.
reason
rainy
rats
7) My grandmother is learning to _____________ English.
reach
read
referred
8) She is _____________ proud of herself.
rather
ready
referred
9) My grandfather is _____________ to learn English now.
rather
ready
referred
10) The _____________ is that he has time to go to classes.
rats
rainy
reason      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.