Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #068


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) It was _____________ without the children.
quarter
queens
quiet
2) I have read a _____________ of this book.
quarter
queens
quiet
3) The _____________ does not go across the bridge.
quickly
railway
rain
4) My friends sometimes speak too _____________.
quickly
railway
rain
5) I tell them that it is not a _____________.
questions
radio
race
6) How many countries have kings and _____________?
questions
queens
rain
7) We heard the Queen's New Year speech on the ___________.
radio
questions
railway
8) There are twenty _____________ in this test.
radio
questions
railway
9) This book was _____________ expensive.
quickly
quarter
quite
10) The _____________ is heaviest in the hills.
rain
radio
railway      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.