Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #013


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) The teacher wrote on the board with a piece of ___________.
chalk
cheque
chicken
2) Keep the ____________ !
change
chance
chicken
3) We have _____________ a really good place.
change
chosen
cheap
4) This ____________ can fly quite well.
cheque
children
chicken
5) These _____________ will become leaders in the future.
cheque
children
chicken
6) We learned how to _____________ direction.
change
chosen
chalk
7) Some young people are ____________ .
Christians
children
change
8) The bank will take five days to clear this ____________ .
cheque
change
cheap
9) There is one _____________ in two the baby will be a girl.
chicken
chance
cheap
10) We can get good _____________ food here.
chicken
chance
cheap      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.