Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #012


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) My friend has a black and white ____________ .
carts
cat
cards
2) We are _____________ that you told the truth.
carelessly
certain
careful
3) The storm _____________ the river to rise.
caught
carried
caused
4) Be _____________ with your friend's feelings.
careful
carelessly
certain
5) They rolled down the hill in their ____________ .
carts
cards
carried
6) He ____________ the ball in his left hand.
carried
caused
caught
7) They _____________ left the gate open.
careful
carelessly
certain
8) I do not drive a _____________, I catch the bus.
carts
cat
car
9) She uses _____________ to learn English.
cards
carts
cat
10) He _____________ the child to its mother.
caused
carried
caught      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.