Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #006


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Some people still _____________ that the earth is flat.
believe
behave
became
2) The ____________ has gone for lunch.
beer
bell
bend
3) At the _____________ of the class we read our books.
behaviour
beginning
began
4) He broke his arm and now he can not _____________ it.
began
believe
bend
5) She plans to study animal ______________.
behave
beginning
behaviour
6) My sister _____________ ill.
behave
began
became
7) She had to stay in ____________ for a week.
bell
bed
beer
8) Some people like to drink ____________ and some do not.
bell
bed
beer
9) The children _____________ beautifully for the visitors.
behave
believe
behaviour
10) The children _____________ to run around the house.
behave
believe
began      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.