Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabulary - Từ Vựng #005


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) He stole a student's _____________ .
basket
bag
ball
2) The books are at the _____________ of the cupboard.
basket
bank
back
3) The dog ran along the river ____________ .
basket
bank
back
4) We came _____________ to school after the holidays.
basket
bank
back
5) I brought a _____________ of flowers to my mother.
basket
bank
bag
6) They dropped ____________ -skins on the field.
banana
beautifully
badly
7) She swims _____________.
banana
beautifully
badly
8) They behaved _____________ at school.
banana
beautifully
badly
9) You need a good hot ____________ .
banana
bath
ball
10) She kicked a _____________ through a window.
banana
basket
ball      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.