Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Simple Past - Ending -ed - Exercise 2


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) we wash - we .........
2) you hurry - you .........
3) I arrive - I .........
4) she elects - she .........
5) they destroy - they .........
6) he discovers - he .........
7) you marry - you .........
8) she invents - she .........
9) he dies - he .........
10) we plan - we .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.