Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Simple Past - Ending -ed - Exercise 1


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I play - I .........
2) we visit - we .........
3) they like - they.........
4) she dances - she .........
5) you carry - you .........
6) he stops - he .........
7) you change - you .........
8) we enjoy - we .........
9) she uses - she.........
10) you try - you .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.