Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Question words - 1


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) ......... do you like best?
2) ......... does Bill get up in the morning?
3) ......... don't you go by bus, Max?
4) ......... hobbies does Andrew like?
5) ......... do they go to every week?
6) ......... old are you Mike?
7) ......... is Susan's birthday?
8) ......... are my exercise books?
9) ......... are you doing at the moment, Sally?
10) ......... do the Robinsons live?      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.