Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Compounds with some and any


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) I've got ......... in my eye.
something
anything
2) There is ......... at the door.
someone
anyone
3) We haven't heard ......... about Peter. Is he ill?
something
anything
4) Do you live ......... near Mandy?
somewhere
anywhere
5) ......... wants to see you.
someone
anyone
6) Has ......... seen my bag?
someone
anyone
7) Can I have ......... to drink?
something
anything
8) Don't worry. ......... can tell you where the post-office in this town is.
someone
anyone      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.