Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Gerund or Infinitive 4


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) finish
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
2) like
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
3) hope
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
4) feel like
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
5) seem
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
6) forget
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
7) start
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
8) manage
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
9) agree
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.
10) avoid
Gerund
Infinitive + to
Both possibilities are correct.      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.