Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Gerund or Infinitive 3


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) We decided ......... (buy) a new car.
2) They've got some work ......... (do).
3) Peter gave up ......... (smoke).
4) He'd like ......... (fly) an aeroplane.
5) I enjoy ......... (write) picture postcards.
6) Do you know what ......... (do) if there's a fire in the shop?
7) Avoid ......... (make) silly mistakes.
8) My parents wanted me ......... (be) home at 11 o'clock.      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.