Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Comparison of adjectives - 2


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) strong - stronger; good - .........
2) coldest - colder; happiest - .........
3) nice - nicer; bad - .........
4) angry - angrier; much - .........
5) more boring - boring; sunnier - .........
6) more interesting - most interesting; worse - .........
7) hard - hardest; new - .........
8) most expensive - more expensive; cleanest - .........      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.