Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Adjective or adverb?


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) He ......... (quick) reads the book.
2) Mandy is a ......... (pretty) girl.
3) The class is ......... (terrible) loud today.
4) Max is a ......... (good) singer.
5) You can ......... (easy) open this tin.
6) It's a ......... (terrible) day today.
7) She sings the song ......... (good).
8) He is a ......... (careful) driver.
9) He drives the car ......... (careful).
10) The dog barks ......... (loud).      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.