Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Don't-Doesn't-Didn't


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) Tom likes curry, but his family ___.
don't
doesn't
didn't
2) My sister works in a bank, but I ___.
don't
doesn't
didn't
3) John and Mary went to the movies last night, but I ___.
don't
doesn't
didn't
4) Mr. Jones eats meat, but his wife ___.
don't
doesn't
didn't
5) He wants to, but they ___.
don't
doesn't
didn't
6) I went, but he ___.
don't
doesn't
didn't
7) They bought it, but we ___.
don't
doesn't
didn't
8) I want to go to Paris for my honeymoon, but she ___.
don't
doesn't
didn't
9) He said he would ring, but I ___ think he will.
don't
doesn't
didn't
10) My wife needs glasses now, but her mother still ___.
don't
doesn't
didn't      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.