Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Much-Many


Chọn câu trả lời thích hợp nhất.

1) How ___ apples did you buy?
much
many
2) How ___ do you weigh?
much
many
3) How ___ does it cost to fly to America?
much
many
4) How ___ brothers and sisters do you have?
much
many
5) How ___times a day do you brush your teeth?
much
many
6) How ___ was your computer?
much
many
7) How ___ photos did you take?
much
many
8) How ___ water did he drink?
much
many
9) How ___ people did you invite?
much
many
10) How ___ mistakes did you make on the test?
much
many      
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.