Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#328: Tongue Lashing, Slip of the tongue, Forked tongueBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ trong đó có từ Tongue đánh vần là T-O-N-G-U-E, Tongue, nghĩa là cái lưỡi. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): Sure. The first idiom is ";Tongue-Lashing";, ";Tongue-Lashing";.

TEXT: (TRANG): Tongue Lashing có một từ mới là Lashing, động từ là To Lash, L-A-S-H nghĩa là đánh hay quất bằng roi. Vì thế người Mỹ dùng Tongue Lashing để chỉ việc mắng nhiếc một người nào khiến người đó đau đớn như bị quất bằng roi vậy.

Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về một kinh nghiệm khó quên trong thời niên thiếu của chị.

VOICE: (PAULINE): When I was ten years old my mother caught me smoking a cigarette in the backyard. She gave me such a tongue lashing that I’ve never touched another cigarette all my life.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline kể lại như sau: Khi tôi mười tuổi, mẹ tôi bắt gặp tôi hút thuốc lá ở sân sau nhà. Mẹ tôi mắng nhiếc tôi nhiều đến độ trong suốt đời tôi, tôi không bao giờ đụng đến một điếu thuốc nữa.

Ta thấy từ Caught, C-A-U-G-H-T là thì quá khứ của động từ To Catch đánh vần là C-A-T-C-H là bắt gặp, Smoking, động từ To Smoke đánh vần là S-M-O-K-E nghĩa là hút thuốc, và Backyard, B-A-C-K-Y-A-R-D là cái sân sau nhà. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): When I was ten years old my mother caught me smoking a cigarette in the backyard. She gave me such a tongue –lashing that I’ve never touched another cigarette all my life.

TEXT: (TRANG): Cái lưỡi của chúng ta đôi khi cũng làm cho chúng ta gặp khó khăn, như được diễn tả trong thành ngữ thứ hai sau đây.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “A Slip of the Tongue”, “A Slip of The Tongue”.

TEXT: A Slip of The Tongue có một từ mới là Slip, đánh vần là S-L-I-P nghĩa là sự trượt chân hay một điều sơ suất. Slip of the Tongue là nói lỡ lời,như quý vị thấy trong thí dụ sau đây về một anh chàng gọi lầm tên vợ.

VOICE: (PAULINE): I’m in trouble at home. I called my wife “Susan” last night instead of “Betty”. Susan is my old girl friend. Just a slip of the tongue, but Betty is so mad she won’t speak to me.

TEXT: (TRANG): Anh chàng bị xui xẻo này nói: Tôi đang gặp khó khăn ở nhà. Tối hôm qua tôi gọi vợ tôi là Susan thay vì Betty. Susan là bạn gái cũ của tôi. Tôi vô tình nói lỡ lời, nhưng Betty vợ tôi gịân tôi đến độ không nói chuyện với tôi nữa.

Có một vài từ mới là: In Trouble đánh vần là I-N và T-R-O-U-B-L-E là gặp khó khăn, và Mad, M-A-D là tức giận. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’m in trouble at home. I called my wife “Susan” last night instead of “Betty”. Susan is my old girl friend. Just a slip of the tongue, but Betty is so mad she won’t speak to me.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Forked Tongue”, “Forked Tongue”.

TEXT: (TRANG): Forked Tongue có một từ mới là Forked dánh vần là F-O-R-K-E-D là tỏe ra như cái nĩa. Một người có Forked Tongue là người có lưỡi chẻ đôi ra như lưỡi rắn, tức là một người dối trá, lắt léo. Trong thí dụ sau đây chị Pauline khuyên bạn chị nên đề phòng khi đối phó với một giới chức mà chị biết.

VOICE(PAULINE): Don’t trust that guy. He usually speaks with a forked tongue. He’ll promise you to do one thing, but more often than not he’ll turn around and do exactly the opposite.

TEXT: (TRANG ): Chị Pauline nói: Đừng tin ông ta, ông ta là người hay dối trá. Ông ta hứa với bạn làm một chuyện, nhưng thường thì ông ta lại quay sang làm một điều gì đó trái ngược hẳn.

Những từ mới mà ta cần biết là: To Trust, T-R-U-S-T là tin tưởng, To Promise đánh vần là P-R-O-M-I-S-E là hứa hẹn, và Opposite,O-P-P-O-S-I-T-E là trái ngược. Và bây giờ chị Pauline đọc lại thí dụ này được không?

VOICE: (PAULINE): Certainly!

Don’t trust that guy. He usually speaks with a forked tongue. He’ll promise you to do one thing, but more often than not he’ll turn around and do exactly the opposite.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Tongue Lashing là mắng nhiếc một người nào, hai là Slip of the Tongue là nói lỡ lời, và ba là Forked Tongue là nói dối, lươn lẹo.

Người Mỹ cũng còn rất nhiều thành ngữ khác có từ Tongue, chẳng hạn như một chính trị gia có A Silver Tongue là một người có tài ăn nói lưu loát, một doanh gia có A Smooth Tongue là người nói khéo để dụ người khác mua hàng, và một người có Acid Tongue là người có miệng lưỡi chua chát như chất acid.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5057   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.