Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 163 - Anh Ngữ sinh động bài 163Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 163. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học về lựa chọn, this program will teach you how to talk about making choices. To make a choice, to choose=chọn. Ôn lại: to choose là động từ bất qui tắc: to choose/chose/chosen. Chủ đề của bài hôm nay là “Will you accept the job?” bạn có nhận việc làm đó không? Trong bài học, Chris Scott, vũ nữ cổ điển ballet, muốn đổi chỗ làm từ Chicago xuống Washington. Ballet=kịch múa theo nhạc cổ điển (classical music), không lời, như tích truyện Hồ Thiên nga Swan Lake của Tchaikovsky. Diễn viên vũ ballet, ngoài chữ ballet dancer còn gọi là ballerina.

Cut 1

NDE Opening

MUSIC

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over):  Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

 Today’s unit is “Will You Accept the Job?”

 This program will teach you how to talk about making choices.

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

 Who’s our guest today?

Kathy: Today our guest is Chris Scott.

 She was on our show before, with her sister, Sara Scott.

 Chris is a ballet dancer.

Max: Oh yes, she lives in Chicago.

Kathy: That’s right.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Larry hỏi chuyện Chris Scott về việc cô ta muốn xin vào làm diễn viên khiêu vũ cho một vũ đoàn ở Washington. To have an interview=vào phỏng vấn với nơi mình xin việc làm. Offer a job=nhận cho làm việc. To accept a job.=nhận làm một việc. To move=dọn nhà. Make a decision=quyết định, to decide. A difficult decision.=một quyết định khó. To miss=nhớ. I’ll miss my friends=tôi sẽ nhớ các bạn tôi. I am not sure what I’ll do.=tôi không biết phải làm gì. I love living with my sister Sara.=tôi thích sống với bà chị Sara của tôi. I like living in Chicago.=tôi thích sống ở Chicago. [Nhận xét: sau động từ love và like, động từ theo sau có thể dùng ở hình thức verb-ing.]

Cut 2

Interview. Chris Scott: Where do you live?

Larry: Interview

 Chris has applied for a job with a dance company in Washington, DC.=Chris đã xin việc làm tại một vũ đoàn khiêu vũ ở Washington, D.C.
This morning I had an interview with a dance company.  Sáng nay tôi vào phỏng vấn xin việc làm với một vũ đoàn.

Do you think they’ll offer you a job?  Bạn có nghĩ là họ sẽ cho bạn việc làm không?

If I accept the job, I’ll have to move to Washington.  Nếu tôi nhận việc ấy thì tôi phải dọn nhà về Washington.

Kathy: Our guest today is Chris Scott.

 Welcome back, Chris.

Chris: Thank you.

Kathy: How are things?

Chris: Very interesting, actually.

 You know, I dance with a ballet company in Chicago.

Kathy: Yes.

Chris: Well, this morning I had an interview with a dance company here in Washington, DC.

Kathy: Really? How did it go?

Chris: I think I did OK.

Kathy: Do you think they’ll offer you a job?

Chris: Well, I think so.

Kathy: If they offer you a job, will you accept?

Chris: I’m not sure what I’ll do.

 I like living in Chicago.

 I have a lot of friends there.

 And I love living with my sister Sara.

 If I accept the job, I’ll have to move to Washington.

 I’ll miss my sister and I’ll miss all my friends in Chicago.

Kathy: That sounds like a difficult decision.

Chris: Yes.

 However, they may not offer me the job.

 And then I won’t have to make a decision.

Kathy: True.

 Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break.

 This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta ôn lại mấy nhóm chữ: Apply for a job=xin việc làm. To go to an interview=vào phỏng vấn khi xin việc làm. To offer someone a job=nhận cho ai một việc làm. To make a decision.=quyết định. To move=dọn nhà. Dance=khiêu vũ; a dancer=diễn viên vũ; a dance company=một vũ đoàn (ban vũ).

Washington Ballet Company is a well-known dance company=Washington Ballet là một vũ đoàn cổ điển ballet danh tiếng. Large=lớn; larger=lớn hơn. Famous=danh tiếng; more famous than=danh tiếng hơn. Nhớ là “well-known,” được nhiều người biết tiếng, khi đổi sang thể so sánh “hơn” thì thành “better-known.” [Có dấu nối giữ better và known.] Salary=lương bổng. If they won’t offer her a job, she won’t have to make a decision.=nếu họ không cho cô việc làm, thì cô khỏi phải quyết định. If they offer her a job, and if she accepts it, she’ll have to move to Washington,=nếu họ cho cô việc làm, và nếu cô nhận, thì cô phải dọn nhà xuống Washington. However=tuy nhiên [có dấu phẩy sau however.]

Cut 3

Language Focus. Chris had an interview.

Larry: Listen and repeat.

Max: This morning Chris had an interview with a dance company.

(pause for repeat)

Max: They may offer her a job.

(pause for repeat)

Max: If they offer her a job, she’s not sure what she’ll do.

(pause for repeat)

Max: If she accepts the job, she’ll have to move to Washington.

(pause for repeat)

Max: However, they may not offer her the job.

(pause for repeat)

Max: If they don’t offer her the job, she won’t have to make a decision.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, Chris Scott so sánh hai vũ đoàn, Chicago và Washington. Good, =tốt; better=tốt hơn, the best=tốt nhất. More people will see me dance=nhiều người hơn sẽ xem tôi nhẩy. Which dance company is better?=vũ đoàn nào tốt hơn?

Cut 4

Interview 2. Chris Scott: Which dance company is better?

Larry: Interview

Chris compares the dance company in Chicago with the Washington company. Chris so sánh vũ đoàn ở Chicago với vũ đoàn ở Washington.

The Chicago company is larger, but the Washington company is more famous.  Vũ đoàn Chicago lớn hơn, nhưng vũ đoàn Washington nổi tiếng hơn.

Kathy: Now it’s time for today’s interview.

 Our guest today is Chris Scott.

 She lives in Chicago, but she may move to Washington, DC.

 Chris, which dance company is larger, the one in Chicago or the one here in Washington?

Chris: Well, the Chicago company is larger, but the Washington company is more famous.

 And the salaries are higher.

Kathy: So if you move to Washington, you’ll make more money.

Chris: Yes, and more people will see me dance.

 I may even become famous.

Kathy: Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break.

 This is New Dynamic English.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe và thực tập những tĩnh từ dùng khi so sánh. Ðể ý high=cao; higher=cao hơn; higher salaries=lương cao hơn. Famous=danh tiếng; more famous than=danh tiếng hơn. Wherever I go, Woody goes.=Tôi ở đâu thì con chó Woody ở đó. Which=nào, Which car do you like best?=bạn thích xe hơi nào nhất? Which of you took my pen? Trong số các bạn, bạn nào lấy cái bút của tôi? Which dance company is more famous? Ban vũ nào nổi tiếng hơn?

Cut 5

Language Focus.  Which dance company is larger?

Larry: Listen and repeat.

Max: Which dance company is larger?

(pause for repeat)

Max: The Chicago company is larger.

(pause for repeat)

Max: Which company is more famous?

(pause for repeat)

Max: The Washington company is more famous.

(pause for repeat)

Max: Which company pays higher salaries?

(pause for repeat)

Max: The Washington company pays higher salaries.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới có mấy chữ khó: Go out of town=đi xa khỏi tỉnh. By himself=một mình. He stays home by himself=nó ở nhà một mình. I once left him by himself all night and he ate my shoes=có lần tôi bỏ nó một mình ở nhà suốt đêm và nó cắn đôi giầy của tôi. To eat/ate/eaten=ăn. Roommate=người ở chung phòng với mình. Phân biệt: alone, by oneself=một mình. Lonely, lonesome=buồn, cô đơn. I often stay home alone, but I seldom feel lonely because I try to keep myself busy.=tôi thường ở nhà một mình, nhưng hiếm khi cảm thấy cô đơn vì lúc nào tôi cũng kiếm chuyện để làm.

Cut 6

Interview 3. Chris Scott: Will you bring Woody with you?

Larry: Interview

 If Chris moves to Washington, she’ll take her dog Woody with her. Nếu
 Chris đổi chỗ ở về Washington thì cô sẽ mang con chó Woody của cô theo.
I won’t move to Washington without him.  Tôi không muốn dọn nhà về Washington mà không mang theo con chó Woody.

He gets very lonely.  Nó cảm thấy rất cô đơn .

I once left him by himself all night.  Có lần tôi bỏ nó ở nhà một mình suốt đêm.

Kathy: We’re back with our guest, Chris Scott.

 You have a dog, don’t you?

Chris: Yes, his name’s Woody.

Kathy: If you move to Washington, will you bring Woody with you?

Chris: Of course!

 Wherever I go, Woody goes.

 I won’t move to Washington without him!

 Now, when I go out of town, Sara stays with Woody.

 In Washington, I’ll have to have a roommate.

 So that if I go out of town, somebody will stay with Woody.

 He gets very lonely.

 I once left him by himself all night and he ate my shoes.

Kathy: Well, Chris, thanks again for coming here.

Chris: Thank you, Kathy. I enjoyed it.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, quí vị nghe và trả lời, căn cứ vào ý nghĩa các đoạn trước.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.

Larry:  Listen and answer.

  Listen for the bell, then say your answer.

Max: What is the name of Chris’s dog?

 (ding)
(pause for answer)

Max: His name is Woody.

(short pause)

Max: If she moves to Washington, will she bring Woody with her?

 (ding)
(pause for answer)

Max: Yes, she will. She won’t move to Washington without him.

(short pause)
Max: Who stays with Woody now, when Chris goes out of town?

 (ding)
(pause for answer)

Max: When Chris goes out of town, Sara stays with Woody.

(short pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 163 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6451   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.