Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 134 - Anh Ngữ sinh động bài 134Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 134. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay nói về những cách yêu cầu và đề nghị. This lesson is about requests and offers. Jerry Spaulding, Chủ tịch công ty Spaulding Electric, yêu cầu cô Carol Wong giúp về máy điện toán của ông ta. Jerry Spauding, the President of Spaulding Electric, asks his assistant, Carol Wong, for help with his computer. I can’t print this document.=tôi không in được tài liệu này. Document=tài liệu. Cable=đường dây điện nối máy điện toán với mạch điện. Would you mind checking the cable for me? =xin cô vui lòng kiểm soát dây điện dẫn đến máy điện toán của tôi. Figure out what is wrong.=xem xem có gì trục trặc không. To figure out=tìm ra lý do tại sao. Loose=lỏng. The cable is loose.=dây dẫn điện cắm không chặt. That may be the problem.=có thể đó là lý do tại sao tôi không in được. Anytime=bất cứ lúc nào. Fix.=sửa. Let me fix it.= để tôi sửa. Carol is fixing the cable in Jerry’s computer.=Cô Carol đang sửa dây cáp nối với máy điện toán của ông Jerry. The printer is on…, so it should print. Máy in đang chạy rồi, như vậy máy chắc sẽ in được.

Cut 1

Business Dialog: Requests and Offers

Larry: Business Dialog

Jerry Spaulding, the President of Spaulding Electric, asks his assistant, Carol Wong, for help with his computer.

I can’t print this document. Tôi không in tài liệu này được.

Would you mind checking the cable for me?  Xin vui lòng xem đường dây cáp có sao không.

Eliz:  Let’s listen to today’s Business Dialog

 Jerry Spaulding, the President of Spaulding Electric, asks his assistant, Carol Wong, for help with his computer.

SFX: office sounds

Jerry: Uh, Carol. Could you help me for a minute?

Carol: Sure, Jerry. What can I do for you?

Jerry: Well, I can’t print this document.

 Could you try to figure out what’s wrong?

Carol: Hmmm. The printer’s on..., so it should print.

Jerry: What about the cable?

 Would you mind checking the cable for me?

Carol: No, not at all. Oh, yeah.... OK....

 The cable is loose.

 That may be the problem.

 Let me fix it.

(pause)

SFX: printing (continues to end)

Jerry: (VO) OK!! It’s printing!

 Thanks a lot, Carol.

Carol: Anytime!

MUSIC

Vietnamese Explanation

Có hai cách yêu cầu người khác giúp mình. Một là dùng Could you…Could you check the cable please.=Xin cô vui lòng kiểm soát đường dây điện. Could you figure out what’s wrong? =xin xem xem có gì trục trặc.  Sure (hay Certainly) =chắc chắn. Cách thứ hai là dùng Would you mind…Có phiền không… Would you mind checking the cable for me? Xin cảm phiền xem lại đường dây điện hộ tôi? Khi ai hỏi Would you mind…, nếu giúp được, thì dùng “No,” hay “Certainly not,” hay “Not at all…” [Dạ, không sao].

Cut 2

Focus on Functions: Requesting Help

Larry: Focus on Functions: Requesting Help

Larry: Listen and Repeat.

Larry: Could you help me for a minute?

(pause for repeat)

Eliz: Sure.

(pause for repeat)

Larry: Could you try to figure out what’s wrong?

(pause for repeat)

Eliz: OK.

(pause for repeat)

Larry: Would you mind checking the cable for me?

(pause for repeat)

Eliz: No, not at all.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp văn hóa sắp tới, Gary chỉ cho ta cách dùng câu “Can you…” để xin giúp. “Can you help me?” hay “Could you help me for a minute?”=xin cô giúp tôi một chút được không? Và khi muốn giúp ai, ta dùng câu, “Can I help you?” Hay “What can I do for you?” Cũng dùng câu “May I help you?” khi khách lạ vào cửa tiệm hay công ty của mình. Can I have your name please.=xin ông/bà cho biết quí danh.

Cut 3

Gary’s Tips: Offers and Requests

Larry: Gary’s Tips.

 Gary discusses offers and requests.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth!  Today I’ll be talking about offers and requests.

 When Ms. Silverstone greets Mr. Blake, she asks him some questions.

 Notice that the expression “Can I...”can be used to make an offer or to request information.

 Listen to this conversation:

Sil:  Good morning, sir. Can I help you?

Blake: Yes. I have an appointment to see Mr. Chapman, Stewart Chapman, at ten thirty.

Sil:  Oh, Mr. Chapman. Can I have your name please?

Blake: Yes. The name is Blake, Charles Blake of International Robotics.

Gary: When Ms. Silverstone says, “Can I help you?” she is offering to help.

 But when she says, “Can I have your name, please?” she is requesting information.


 Today’s Business Dialog also includes examples of both offers and requests.

 First, Jerry asks for help and uses the expression “Could you help me for a minute?”

 Carol answers with an offer to help: “What can I do for you?”

 Let’s listen.

Jerry: Uh, Carol. Could you help me for a minute?

Carol: Sure, Jerry. What can I do for you?

Jerry: Well, I can’t print this document.


Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới ta phân biệt cách dùng “Could you?” và “Would you mind?” khi xin giúp.

Nhớ là khi nghe “Could you” hay “Can you” và nếu ta muốn giúp, ta trả lời, “Yes,” hay “Sure” hay “Certainly.” Còn khi nghe, “Would you mind…” khi muốn giúp, ta dùng “Not at all.” Would you mind checking the cable for me?—No, not at all. Cô cảm phiền xem đường dây điện xem có sao không.  Dạ, không sao. [Nhớ là sau “Would you mind…động từ theo sau ở thể Verb+ing.] Bây giờ, để ôn lại, ta hãy nói mấy câu bằng tiếng Anh. Tôi không in được tài liệu này. Cô giúp tôi được không? I can’t print this document. Could you help me? Tôi ra ngoài vài phút, nếu có điện thoại, xin vui lòng lấy lời nhắn hộ tôi. I’m out for a moment. If someone calls, can you take a message for me? [ Sure] Hay là,  If someone calls, would you mind taking a message for me? [ Not at all.] Tôi mở cửa sổ có phiền bạn không? Would you mind my opening the window? –Không sao.  Not at all.

Cut 4

Gary: Later, Jerry uses the expression “Would you mind...” to ask for help.

 Let’s listen:

Jerry: Would you mind checking the cable for me?

Carol: No, not at all.

Gary: The expressions “Could you?” and “Would you mind?” are two ways to request help.

 But notice that the response to these requests is different.

 When someone asks Could you do something, you say “Yes” or “Sure” if you will do it, as in the Business Dialog:

Jerry: Could you help me for a minute?

Carol: Sure, Jerry.

Gary: But when someone asks Would you mind doing something, you say “no” or “not at all” if you will do it, as in this example:

Jerry: Would you mind checking the cable for me?

Carol: No, not at all.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Bây giờ, để ôn lại, ta hãy nghe mấy câu chính trong bài học hôm nay. Khi hỏi ai cần gì hay khi muốn giúp đỡ ai, ta dùng câu, What can I do for you? Hay Can I help you? Muốn nói “Tôi có hẹn găp Ông Chapman lúc mười giờ rưỡi,” quí vị có thể nói, “I have an appointment with Mr. Chapman at ten thirty.” Muốn nhờ ai giúp mình một chuyện gì, ta có thể dùng câu, “Could you help me for a minute?” hay “Could you lend me a hand?” Nhưng nếu ai hỏi ta câu “Could you lend me a hand?” Và nếu ta sẵn lòng giúp, ta trả lời, “Sure,” hay “Certainly.” Còn nếu ai hỏi ta bằng câu Would you mind…như “Would you mind checking the printer for me?” Xin bạn vui lòng xem lại xem máy in có gì trục trặc không? Và nếu ta sẵn lòng giúp, ta trả lời bằng câu phủ định, “No,” hay “Not at all.” Xin nghe lại.

Cut 5

(Same as Cut 4)

Eliz:   Well, our time is up. Tune in next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC.

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 134 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 10782   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.