Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 70 - Anh Ngữ sinh động bài 70Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 70. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ học về những cách thức truyền đạt tin tức trong các công ty Hoa Kỳ. In this lesson, we will study how information is communicated in American companies.

 

Xin nghe mấy chữ khó:

 

aspect=khía cạnh.
information communication=truyền đạt tin tức.
Corporate communication=cách thức truyền-đạt tin tức trong một công ty. Corporate (adj.) thuộc về công ty.
Corporation=công ty.
meetings=họp.
memo=thư ngắn, từ chữ memorandum, số nhiều memoranda hay memorandums.
e-mail is really popular now=bây giờ điện thư rất phổ thông.
personal communication=cách truyền đạt có tính cách cá nhân [như gặp thẳng].
formal=nghiêm trang, trịnh trọng, có vẻ lễ nghi;
trái nghĩa=informal, friendly=thân mật.
Fact=sự kiện.
Policy=điều lệ, chính sách, quy luật chung.
Meetings take up a lot of time=những buổi họp tốn (chiếm) nhiều thì giờ.
Efficient=hữu hiệu.
E-mail is fast and you can do it from your desk=điện thư thì nhanh và có thể viết, gửi hay nhận từ bàn giấy của mình.
Call a meeting=triệu tập một buổi họp.
Method=phương pháp.

 

 

Cut 1

 

 

Culture Tips: Corporate Communication
Larry: Culture Tips
This Culture Tip discusses communication in American business.

 

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
Gary: Welcome everybody!
Eliz: Well, Gary, today we have an e-mail question about another important aspect of American business culture.
Gary: Great! What’s the question?
Eliz: The question is: “How is information communicated in an American business?”
Gary: Well, let’s start with meetings.
If there is information that really needs to be discussed, Americans usually call a meeting.
Eliz: Uh-huh.
Gary: But in many American companies, people don’t like meetings.
Eliz: Why is that?
Gary: Well, they take up a lot of time. Everyone has to stop working and sit together.
Eliz: I understand. What else can you do?
Gary: Well, you can write a memo and give everyone a copy.
Eliz: That’s convenient.
Gary: Yes, it’s a good method when you want to give simple information to many people. But if you want to communicate with only one or two people, it is easier just to walk over and talk to them.
Eliz: Personal communication can be very nice.
Gary: Yes, it’s not as formal. It’s friendly. Many Americans prefer that method. But e-mail is really popular now.
Eliz: Why?
Gary: Well, it’s fast and you can do it from your desk.
Eliz: That is convenient, but not as personal. (pause) Well, thanks again, Gary.
Gary: I’m glad that I could help.

 

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese Explanation

 

 

Xin nghe một câu rồi đoán xem câu đó đúng hay sai (true or false) căn cứ vào bài vừa học khi nghe tiếng chuông. Sau đó nghe câu trả lời đúng và lời giải thích.
Personal contact=gặp thẳng.

 

 

 

Cut 2

 

 

Language Focus: True/False

Larry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false? Eliz: Everyone in American companies likes meetings.(ding) (pause for answer)
Eliz: False. Many people think that meetings take up too much time.
Eliz: Memos are good for communicating facts. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. They are very good for communicating simple facts and policies.
Eliz: E-mail is good for personal contact. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. E-mail is efficient, but there is no personal contact.

 

 

 

 

MUSIC

 

 

 

Vietnamese Explanation

 

 

Trong phần tới. quí vị nghe những cách trì hoãn quyết đinh, STALL/DELAY A DECISION. Phần đàm thoại tới cho thấy một người xin hẹn gặp. This dialog shows a person making an appointment.
To make an appointment.=xin hẹn gặp.
A team=nhóm. Board of Directors=Hội Ðồng Giám Ðốc công ty.
Word=lời [còn có nghĩa là chữ, từ].
May I have a word with you? May I speak to you? Cho phép tôi thưa chuyện với ông/bà.
Way behind=bị bỏ lại rất xa, rất trễ. Way là tiếng adverb, trạng-từ, nghĩa như far, hay very, như trong câu, He’s way behind on the project=anh ta trễ lắm trong dự án.
I can’t wait=tôi không chờ được.
Let’s sleep on it=để tối về suy nghĩ mai sẽ tính.
Problem=vấn đề khó khăn.
A problem employee=một nhân viên có vấn đề, gây khó khăn cho công việc.
Sigh=tiếng thở dài; big sigh=tiếng thở dài mạnh.

 

 

 

Cut 3

 

 

Business Dialog: Stalling

 

 

Larry: Business Dialog: Stalling
This dialog shows a person making an appointment Phần đàm thoại này cho thấy một người xin hẹn gặp.

Summary. Tóm tắt.

 a team =nhóm
 a Board of Directors=Hội Ðồng Giám đốc của một công ty.
 word =lời, chữ, từ

He’s way behind on the project.=Anh ta trễ nhiều trong dự án.
It can’t wait. =tôi không thể chờ được.
Let’s sleep on it. =để tối về suy nghĩ, mai hãy tính.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.
Frank and Joan are discussing a problem employee.

Joan: Frank, can I talk to you?
Frank: Is it about Joe again?
Joan: Yes, it is. He’s way behind on the project.
Frank: Joan, I’m really busy right now. Let’s discuss it tomorrow.
Joan: Frank, it can’t wait. He’s hurting the whole team!
Frank: Joan, I don’t think that this is the best time to talk about it.
I have to speak to the Board of Directors in 30 minutes.
Joan: But it has been going on for weeks!
Frank: Look. Let’s sleep on it. We’ll talk again tomorrow afternoon.
Joan: (Big Sigh) All right.

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese Explanation

 

 

Trong phần tới, ta nghe mấy câu dùng để trì hoãn quyết định-useful expressions for stalling.
To stall=to put off a discussion, to delay a decision= Trì hoãn bàn về một vấn đề hay trì hoãn quyết định.
Thí dụ: Let’s discuss it tomorrow=Mai chúng ta sẽ bàn chuyện này.
I don’t think this is the best time to talk about it=tôi không cho rằng bây giờ là lúc tốt nhất để bàn về chuyện đó.
I’m really busy right now=bây giờ tôi rất bận.
Let’s sleep on it=tối về suy nghĩ, mai hãy tính=let’s give it more time to think about it.

 

 

Cut 4

 

 

Language Focus: Focus on Functions: Stalling

 

Larry: Focus on Functions: Stalling.
Eliz: Now let’s focus on Stalling.
Here are some useful expressions for stalling:

 

Larry: Listen and repeat.
Eliz: I’m really busy right now. (pause for repeat)
Eliz: Let’s discuss it tomorrow. (pause for repeat)
Eliz: I don’t think that this is the best time to talk about it. (pause for repeat)
Eliz: Let’s sleep on it. (pause for repeat)
Eliz: We’ll talk again tomorrow afternoon. (pause for repeat)

 

 

MUSIC

 

 

Vietnamese Explanation

 

Trong phần tới. ta tiếp tục nghe mấy cách hoãn quyết định, hay hoãn bàn về một vấn đề.

 

Ðã học to stall, to delay a decision=trĩ hoãn quyết định.
Bây giờ quí-vị học thêm, to put off a discussion, nghĩa là hoãn một cuộc thảo luận, hay bàn cãi.
Thí dụ như câu: Can we talk about this tomorrow?=mai chúng ta bàn về chuyện này được không?
Hay là, I don’t think it is the best time to talk about it=tôi không nghĩ bây giờ là lúc tốt nhất để bàn về chuyện này.
Hay là dùng thành ngữ: Let’s sleep on it.
To hurt=làm thương tổn, làm hại.
He’s hurting the whole team=anh ta làm trở ngại cho cả nhóm.
But it’s going on for weeks=nhưng chuyện này kéo dài mấy tuần rồi.

 

 

 

Cut 5

 

Gary’s Tips: Stalling: Let’s discuss it further tomorrow. Let’s sleep on it.

 

 

UPBEAT MUSIC

 

Larry: Gary’s Tips
Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth. Today I’ll be talking about the Language Function: Stalling.
Eliz: What do you mean by stalling?
Gary: Well, sometimes you want to delay a discussion or a decision. Maybe you want more time to think or to get more information. Or you may just be too busy to talk.

Today’s Business Dialog introduces a number of useful expressions for stalling. In the dialog, Joan wants to talk with Frank, but Frank is too busy.

 

Joan: Frank, can I talk to you?
Frank: Is it about Joe again?
Joan: Yes, it is. He’s way behind on the project.
Frank: Joan, I’m really busy right now. Let’s discuss it tomorrow.

 

Gary: Frank explains why he can’t talk now, and he suggests a time when they can talk. Joan feels the discussion is too important to delay. She uses the expression “It can’t wait” to say that something must be done now.

 

Joan: Frank, it can’t wait. He’s hurting the whole team!
Frank: Joan, I don’t think that this is the best time to talk about it. I have to speak to the Board of Directors in 30 minutes.

 

Gary: Again, Frank stalls, and he gives his reason for the delay. Joan tries one more time, and again, Frank puts off the discussion.

 

Joan: But it has been going on for weeks!

Frank: Look. Let’s sleep on it. We’ll talk again tomorrow afternoon.
Joan: (Big Sigh) All right.

 

Gary: Frank makes it clear that he does not want to talk about the situation until tomorrow.(short pause)

Gary: In her conversation with Mr. Epstein, Ms. Graham uses a similar expression to put off discussion.

 

 

Epstein: I think we really have to go ahead with this.
Graham: Yes. All right. Well, let’s discuss it further tomorrow. All right?

 

Gary: Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time.
Eliz: Thanks, Gary.

 

 

MUSIC

 

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

 

 

 

Vietnamese Explanation

 

 

Quí vị vừa học xong bài 70 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.


Source: http://www.voanews.com
Views: 7357   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.