Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 49 - Anh Ngữ sinh động bài 49Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài thứ 49. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học hôm nay, trước hết, quí vị sẽ nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại, sau đó sẽ nghe lại câu hỏi và quí vị trả lời, căn cứ vào mẩu đàm thoại vừa nghe.

Sau đó quí vị nghe cách mách giúp về cách cho tiền “típ” nghĩa là tiền cho thêm khi được giúp một dịch vụ như khi ở tiệm ăn, đi tắc-xi, khách sạn; cuối bài là phần chỉ cách xin giúp một cách lịch sự.

That room is $120 a night=phòng đó giá thuê là 120 đô-la một đêm.
All booked up=không còn chỗ trống.
The hotel is fully booked=khách sạn không còn phòng trống.
Paid by the hour=trả lương theo giờ.
Waiters are paid by the hour=những người hầu bàn được trả lương tính theo giờ làm.
They depend on tips for extra money=họ nhờ vào tiền puộc-boa để kiếm thêm.
Xin nghe câu hỏi, rồi nghe mẩu đàm thoại và trả lời vào chỗ có tiếng chuông, sau đó lập lại câu trả lời đúng.

CUT 1

Larry: Questions.
Larry: Listen to the question.

Eliz: How does Mr. Blake pay for the room?(short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Receptionist: That room is $120 a night.
Blake: Okay, fine. Can I use my credit card for that?
Receptionist: Yes, certainly sir.
Eliz: How does Mr. Blake pay for the room?(ding)(pause for answer)
Eliz: He uses his credit card.(short pause)
Larry: Listen to the question.
Eliz: Does the hotel have a room available for Friday night?(short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Blake: Oh, by the way, there’s a chance I’ll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Receptionist: Let me check. Well, sir, I’m afraid we’re all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Eliz: Does the hotel have a room available for Friday night?(ding)(pause for answer)
Eliz: No, the hotel is fully booked on Friday night.(short pause)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANTION

Trong phần tới quí vị nghe phần mách giúp cách cho tiền puộc-boa (tipping).
complicated=phức-tạp [ngược lại: simple=đơn giản]
guidelines=hướng-dẫn tổng quát.
Paid by the hour=trả tiền lương theo giờ.
They depend on tips for extra money=họ nhờ tiền típ để kiếm thêm.
low-paying jobs=những việc làm lương thấp.
Salaried workers=người làm lĩnh lương tháng hay năm.
The people who work at the front desk are salaried workers and paid more, so we don’t tip them=nhân viên ở quầy tiếp khách phía trước ăn lương tháng, và được trả lương cao hơn nên ta không cho tiền típ.
In the hotel restaurant, you should give the waiter or waitress an extra 15 or 20 percent of your bill=ở phòng ăn trong khách sạn, ta nên cho người hầu bàn thêm 15% hay 20% biên lai tiền ăn.
Tip the maid one or two dollars per day=cho người dọn phòng một hay hai đô-la mỗi ngày mình ở.
You can leave the tip in your room when you check out=có thể để lại tiền típ ở trong phòng khi trả phòng.
Taxi fare=tiền tắc-xi phải trả.
This culture tip is about tipping at hotels= Phần hướng dẫn văn hóa này nhắm chỉ cách cho tiền típ.
To tip=cho tiền puộc-boa.
bags, luggage=túi hay va-li hàng lý.
Phân biệt: bag, trunk, suitcase, valise đều có nghĩa là túi lớn, hay va-li, số nhiều có s. Nhưng luggage hay baggage có nghĩa là “hành lý” không có s, mà ngụ ý số nhiều, nghĩa như bags, suitcases, valises. Khi ở số nhiều thì dùng chữ “pieces” như câu I have five pieces of luggage= Tôi có 5 cái va-li. I have a lot of luggage=tôi có nhiều hành lý lắm. A piece of luggage=một cái va-li. Unclaimed luggage=đồ không có người nhận.

CUT 2: Culture tips.

Eliz: Welcome back to “Culture Tips.” We’re here again with our business language expert, Gary Engleton.
Garry: Hello, everyone!
Eliz: Well, Gary, today we have an e-mail about a very important and complicated subject.
Gary: Really?
Eliz: Yes, here it is.“When I stay in hotels in the United States, who should I tip and how much money should I give them?”
Gary: Those are great questions. Tipping is very complicated! But let me give you some guidelines.
Eliz: That would be very helpful!
Gary: We generally tip people in lower-paying jobs, like waiters. These people are paid by the hour and they depend on tips for extra money. The people who work at the front desk are salaried workers and are paid more, so we don’t tip them. We also don’t tip managers.
Eliz: Oh. And how much money should you give people when you tip them?
Gary: First, let’s talk about the easy situations. In the hotel restaurant, you should give the waiter or waitress an extra 15 to 20 percent of your bill. And you should tip taxi drivers about 15 percent of the fare. If the taxi driver carries your bags, you should give a little more. For most other services, tip two dollars. For example, you should tip anyone who carries your bags to your room. That person is called the porter or bellman. If a porter carrries a lot of luggage for you, tip more than two dollars.
Eliz: And what about the maid?
Gary: One or two dollars per day is good. You can leave the tip in your room when you check out.
Eliz Thank you, Gary! Your information has been really helpful!
Gary: Glad I could help!

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tiếp, Sentence Completion, quí vị nghe một câu còn thiếu một chữ đã học; quí vị hãy điền vào chỗ trống bằng một chữ đã học cho câu đầy đủ nghĩa.

 

CUT 3

Larry: Sentence completion.
Larry: Listen. Complete the sentence.
Eliz: The person who carries your bags is called a porter or_______.(ding)(pause for repeat)
Eliz: a bellman.
The person is called a porter or a bellman.(pause for repeat)
Eliz: The amount that the taxi driver charges you is_____.(ding)(pause for answer)
Eliz: the fare. What the taxi driver charges you is the fare.(short pause)
Eliz: The bags you carry when you travel are called your______.(ding)(pause for answer)
Eliz: luggage. They are called your luggage.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Đoạn sắp tới Business Dialog: requesting favors in a formal setting, đàm thoại thương mại: xin giúp trong hoàn cảnh nghiêm túc.
a fax machine=máy gửi phóng ảnh.
a button=khuy
I wonder if you could help with my bags=tôi tự hỏi ông/cô có thể giúp sách hộ tôi mấy cái túi của tôi.
Do you happen to have a needle and some thread?=không hiểu cô có kim chỉ cho mượn không?
polite requests= lời yêu cầu nhã nhặn.
hotel lobby=phòng đợi ở khách sạn.
I lost a button and I need to sew it back on=tôi rớt mất cái khuy và cần đơm khuy khác.
to sew/sewed/sewn. Sew a dress=khâu áo
Sew on a button=đơm khuy.

CUT 4

Business dialog: Requesting favors in a formal setting.
Larry: Business Dialog: Polite Request.
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialogs. We will hear several kinds of polite requests. First, let’s listen to a conversation between Mr. Myers and the bellman.

Mayers: Oh excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Bellman: Sure, I’ll be glad to help. Which floor is your room on?
Eliz: Here’s another short conversation between Mr. Myers and the desk clerk.
Myers: Good evening.
Desk clerk: Good evening.
Myers: Could I possibly use your fax machine? I’d like to send a fax to my office.
Desk clerk: Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.
Eliz: Now let’s listen to the third conversation again between Mr. Myers and the desk clerk.

SFX: phone call

Desk clerk: Front desk, may I help you?
Myers: Hello, this is Mr. Myers in room 212.
Desk clerk: What can I do for you, Mr. Myers?
Myers: I lost a button and I need to sew it back on. Do you happen to have a needle and some thread?
Desk clerk: Yes, as a matter of fact, we do!
Myers: If you send them up to my room, I’d appreciate it.
Desk clerk: No problem. I’ll have them sent up right away.
Myers: Thank you.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Focus on Functions: Polite requests - chú trọng về cách xin giúp nhã nhặn, quí-vị để ý đến những câu mở đầu như:”I wonder if...tôi tự hỏi,” “ I’d appreciate it if...tôi cám ơn nếu,” “Could I possibly...tôi có thể”..hay “Could you possibly...ông/cô có thể...” trước câu diễn tả điều mình muốn giúp.

CUT 5

Larry: Focus on Functions: Polite requests.
Eliz: Now let’s focus on polite requests.
Larry: Listen to these variations.
Eliz: I wonder if you could help me with my bags.
Larry: I’d appreciate it if you could help me with my bags.(pause)
Eliz: Could I possibly use your fax machine?
Larry: I wonder if I could use your fax machine.(pause)
Eliz: If you could send them up to my room, I’d appreciate it.
Larry: Could you possibly send them up to my room?(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần cuối bài học, quí vị nghe lời mách giúp của Gary Engleton về nhiều cách khác nhau khi xin giúp một cách nhã-nhặn (several ways to make polite requests).

a hamburger=thịt bò nghiền nướng.
an iced tea=ly trà đá.
If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.=nếu ông hay cô cho tôi biết càng sớm càng tốt, thì tôi cảm ơn lắm.

CUT 6

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton.
Gary: Hello everyone! Last week on Gary’s Tips, we talked about requests. We’re going to talk some more about requests today. We’ve already said that a polite way to make a request is to use “can” or “could.”
For example, you might say,”Could you send a hamburger and an iced tea to room 219, please?”
Today we’re going to talk about some even more polite ways to make a request. One way is to begin your requests with “I wonder if.” Let’s listen again to the first Business Dialog. Listen for Mr. Myers saying,”I wonder if.”

Myers: Oh excuse me. I wonder if you could help me with my bags.
Bellman: Sure, I’ll be glad to help. Which floor is your room on?
Gary: Another polite way to begin a request is to say,”Could I possibly,” or “Could you possibly.”
Let’s listen to Mr. Myers again asking to use the fax machine. He starts his requests with “Could I possibly.”
Meyers: Good evening.
Desk clerk: Good evening.
Myers: Could I possibly use your fax machine? I’d like to send a fax to my office.
Desk clerk: Yes, of course. The fax machine is right over there, behind the desk.

Gary: In today’s Business Dialogs, we heard a third way to make a polite request.
You can use the expression,” I would appreciate it if.”
You can say,”I would appreciate it” either at the beginning or at the end of your requests.
Let’s hear Mr. Myers again as he asks for a needle and thread.
Myers: Do you happen to have a needle and some thread?
Desk clerk: Yes, as a matter of fact, we do!
Myers: If you could send them up to my room, I’d appreciate it.
Desk clerk: No problem. I’ll have them sent up right away.
Myers: Thank you.
Gary: In today’s dialog, we also heard Mr. Blake use the expression,”I’d appreciate it.” Let’s listen again.
Blake: Oh, by the way, there’s a chance I’ll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay?
Receptionist: Let me check. Well, sir, I’m afraid we’re all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know?
Blake: Okay, if you could let me know as soon as possible, I would appreciate it.
Gary: Today you heard three different ways to make polite requests. In a business situation, it’s good to be extra polite when you are asking for a favor. You will want to use these polite ways to make your requests. I hope today’s tips were helpful.
Eliz: Thank you very much, Gary.
Eliz: Well, our time is up. Turn in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Quí vị vừa học xong bài 49 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 8068   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.