Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


From the agent bank to the exporter - Từ ngân hàng đại lý gửi cho nhà xuất khẩuDear Sir,

Please find enclosed a copy of the notification we received yesterday from the New Zealand Bank, Wellington, to open an irrevocable letter of credit in your favor for $22,000 which will be available until 10 June 19--.
You may draw on us at 60 days against the credit as soon as you provide evidence of shipment. Would you include with the draft the following documents?

Bill of lading (six copies)
Commercial invoice c.i.f. Wellington (four copies)
A.R. Insurance certificate for $24,200.

Your draft should include our discount commission which is five per cent, and our charges listed on the attached sheet.

Yours faithfully,

Bài dịch mang tính tham khảo

Kính gửi ông,

Xin xem bản sao thông báo đính kèm, chúng tôi đã nhậ được từ ngân hàng new Zealand hôm qua, ở Wellington để mở thư tín dụng không thể hủy ngang cho ông trị giá 22.000 đôla có hiệu lực tới ngày 10 tháng 6 ngăm 19--.
Ông có thể ký phát thu tiền ở ngân hàng chúng tôi vào ngày thứ 60 dựa trên thư tín dụng ấy ngay khi ông cung cấp bằng chứng về việc gửi hàng đường biển. Xin ông đính kèm hối phiếu với những chứng từ sau:

Vận đơn (6 liên)
Hóa đơn thương mại c.i.f. Wellington (4 liên)
Giấy chứng nhận bảo hiểm toàn bộ rủi ro trị giá 24.200 đôla

Hối phiếu của ông phải tính hoa hồng chiết khấu là 5%, và các chi phí của chúng tôi được liệt kê trên bản đính kèm.

Trân trọng,

Views: 3335   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.